Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alle Motoronderdelen B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alle Motoronderdelen B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alle Motoronderdelen B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Alle Motoronderdelen B.V. zijn vrijblijvend en Alle Motoronderdelen B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Alle Motoronderdelen B.V. Alle Motoronderdelen B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alle Motoronderdelen B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per Mollie betaalservice en alle hier door geleverde betaalmogelijkheden. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Alle Motoronderdelen B.V.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Alle Motoronderdelen B.V. bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Alle Motoronderdelen B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Alle Motoronderdelen B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Alle Motoronderdelen B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Alle Motoronderdelen .


Artikel 4. Levering

4.1 De door Alle Motoronderdelen B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Levering aan landen buiten de EU kunnen onderhevig zijn aan importkosten, afhankelijk van importregels van land van invoer. Deze zijn niet ingecalculeerd in de prijs en dienen door koper zelf te worden voldaan.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Alle Motoronderdelen B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Alle Motoronderdelen B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Alle Motoronderdelen B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Alle Motoronderdelen B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Alle Motoronderdelen B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ook dient het product ongebruikt te zijn.

7.4 Op maat gemaakte artikelen als velglint of custom uitlaten kunnen niet worden geruild, indien de kleurstelling of afmeting op wens van de afnemer wordt gemaakt. Standaard velglint kan wel worden geruild, mits binnen de 14 dagen zoals beschreven in artikel 7.3.


Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Alle Motoronderdelen B.V. producten aan de afnemer levert, is Alle Motoronderdelen B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Alle Motoronderdelen B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk in de algemene voorwaarden worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen veertien (14) na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Alle Motoronderdelen B.V. na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Alle Motoronderdelen B.V. in behandeling te worden genomen.

8.2 De 5 jaar garantie die van toepassing is op de Dominator uitlaten en katvervangers, is alleen toepasbaar indien de producten op een normale wijze zijn gebruikt. Dit houdt in gebruik op de openbare weg, op een manier zoals deze van toepassing is volgens het Nederlands wetboek. Hier valt niet onder: stuntrijden, wheelies, gebruik op het circuit, alsmede onjuist gebruik, onjuiste montage of ander gebruik waarbij mogelijk schade kan zijn ontstaan aan motor of derden. Alle Motoronderdelen B.V. behoudt zich het recht om af te wijken van deze 5 jaar garantie, indien hier een gegronde reden aan ten grondslag ligt.

8.3 Iedere geleverde accu heeft 12 maanden fabrieksgarantie vanaf het moment van afleveren. De fabrieksgarantie wordt verleent op fabrieksfouten zoals bijvoorbeeld een defecte cel. Wanneer de bij Alle Motoronderdelen B.V. bestelde accu defect is kunt u deze retourneren voor onderzoek. Als blijkt dat de accu door een fabrieksfout defect is geraakt zal deze kosteloos worden vergoed.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Alle Motoronderdelen B.V., dan wel tussen Alle Motoronderdelen B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Alle Motoronderdelen B.V., is Alle Motoronderdelen B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van bedrijfsnaam.


Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alle Motoronderdelen B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Alle Motoronderdelen B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Alle Motoronderdelen B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Alle Motoronderdelen B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Alle Motoronderdelen B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Alle Motoronderdelen B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Alle Motoronderdelen B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Alle Motoronderdelen B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alle Motoronderdelen B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Alle Motoronderdelen B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Alle Motoronderdelen B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

To Top